ASSIGNACIÓ IP
Per a que les càmeras i el joystik agafin IP per DHCP primer s’ha de conectar el RJ45 a una xarxa activa i després l’alimentació, si passats 20 segons no detecten DHCP s’autoassigna una de les següents IP fixes a cada càmera:

  • 192.168.0.51
  • 192.168.0.52
  • 192.168.0.55
  • 192.168.0.50 per al joystik PTZ

En cas que les IP de les càmeras hagin sigut assignades per DHCP, es poden trobar via STUDIO MONITOR de NDI TOOLS o bé amb la aplicació BONJOUR BROWSER.

ASSIGNACIÓ IP – JOYSTIK
Es pot consultar i canviar manualment la IP del joystick des del SETUP (password -> 0000), i navegant amb el knob de P/T SPEED.

JOYSTIK PTZ
Per a configurar el control desde el Joystick aquest té que estar en la mateixa xarxa que les càmeras i en un rang IP compatible.

  1. premer SEARCH
  2. amb el knob de P/T SPEED anar a VISCA-IP i premer el knob
  3. premer sobre YES
  4. un cop la cerca s’hagi realitzat apareixen el número de càmeras trobades, amb el knob de ZOOM SPEED es poden veure les seves IP
  5. premer EXIT i NO&EXIT i EXIT
  6. premer 1 i CAM
  7. fer 2 voltes UP -> LEFT -> DOWN -> RIGHT per a activar el Joystik

CONFIGURAR MEMORIES en el JOYSTIK

  1. per a seleccionar una càmera cal seleccionar el número i premer CAM
  2. per a grabar un preset cal posicionar la càmera, premer el número de preset que es vols grabar i premer 2 segons PRESET
  3. per a cridar un preset, premer el número de preset i CALL

AUTOTRAKING
L’activació de l’Autotracking es fa amb l’aplicació CAM CONTROL per a Windows.

ALIMENTACIÓ
Tant les càmeras com el joystik poden ser alimentats amb el transformador o només amb el Switch POE que ve a la maleta.

RESOLUCIÓ d’INCIDENCIES

Les càmeres s’entreguen revisades, però per si un cas hi hagués alguna desconfiguració a continuació hi ha els casos més comuns i la seva resolució: